Chính sách bảo mật

Mục đích

Senchasou Co., Ltd. (Dưới đây gọi tắt là “Công ty chúng tôi”) Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi đưa ra chính sách này nhằm triệt để việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân đã thu thập được từ các trang chủ, internet, thư điện tử, v.v… mà công ty chúng tôi đang kiểm soát (dưới đây gọi tắt là “thông tin cá nhân”).

Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi trình bày rõ mục đích khi thu thập thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích thu thập đã trình bày.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ trường hợp được sự đồng ý trước của người cung cấp thông tin.
Tuy nhiên, trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan có thẩm quyền như tòa án, cảnh sát, có thể cung cấp thông tin mà không cần sử đồng ý của người cung cấp thông tin.

Hủy thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ nhanh chóng hủy dữ liệu thông tin cá nhân không cần thiết bằng phương pháp thích hợp, vì lý do người cung cấp thông tin rời hội.

Quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp

Nhằm quản lý một cách thích hợp, ngăn ngừa sử dụng trái phép, làm mất, giả mạo, gây rò rỉ thông tin cá nhân, công ty chúng tôi quy định những hạng mục tuân thủ như dưới đây đối với nhân viên, người phụ trách và đối tác nhận ủy thác bên ngoài (dưới đây gọi tắt là “Đối tác”) và chúng tôi thực hiện biện pháp để triệt để các hạng mục này.

< Hạng mục nhân viên phải tuân thủ >

Nhân viên không được sử dụng, hoặc cung cấp cho người khác thông tin cá nhân liên quan đến công ty một cách không chính đáng.
Nhân viên phải quản lý tài liệu nhập, tài liệu xuất hoặc thiết bị ghi âm điện tử (dưới đây gọi tắt là “tài liệu nhập”) liên quan đến thông tin cá nhân một cách thích hợp.
Nhân viên không được phân phát tài liệu nhập cho người khác một cách không chính đáng hoặc hủy hoặc đánh mất tài liệu đó.
Khi hủy tài liệu nhập, nhân viên phải thực hiện biện pháp để không thể phục hồi lại thông tin bằng cách xóa dữ liệu hoặc phương pháp khác.
Nhân viên không được cho người khác biệt mật khẩu của mình.
Nhân viên phải quản lý để người khác không sử dụng được mật khẩu của mình.
Nhân viên không được sử dụng hệ thống mạng do công ty vận hành với mục đích khác ngoài mục đích hoạt động của công ty.
Nhân viên phải lưu ý để phòng chống sự xâm nhập và lây lan của virus máy tính.

Các biện pháp bảo mật

Hệ thống mạng do công ty chúng tôi xây dựng, sử dụng công nghệ thông tin mã hóa đặc biệt gọi là SSL để luôn được sử dụng trên môi trường mạng an toàn, và chúng tôi quản lý hệ thống mạng này trên máy chủ chuyên dụng đã được bảo vệ bởi hệ thống an toàn là Firewall.

Việc xem xét lại chính sách này

Chúng tôi luôn nỗ lực trau dồi kiến thức về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân, xem xét lại nội dung của chính sách này và sửa đổi nội dung khi cần thiết.

Giải quyết thắc mắc

Chúng tôi quy định rõ nơi tiếp nhận ý kiến và câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng gửi về và sẽ giải đáp một cách trung thực.

[Nơi liên hệ]

Tên công ty
Senchasou Co., Ltd. Trung tâm phân phối
Người phụ trách
Tổng giám đốc Harada Mizuki
Địa chỉ
250-49 Yada-cho, Matsue-shi, Shimane-ken
TEL
+81-852-60-0208
FAX
+81-852-25-7127
URL
https://www.senchasou.com